Regulamin

Start Regulamin
Regulamin
Regulamin portalu EnergiaDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin korzystania z serwisu: "energiadirect.pl".

Przedmiotem regulacji zawartej w niniejszym Regulaminie jest określenie warunków korzystania z serwisu: www.energiadirect.pl

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ekosynergia Sp. z o.o. za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.energiadirect.pl warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Regulamin składa się z następujących części:

 1.     Dane Firmy

 2.     Postanowienia ogólne

 3.     Definicje

 4.     Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 5.     Warunki techniczne świadczenia usługi

 6.     Ochrona danych osobowych

 7.     Zasady odpowiedzialności

 8.     Prawo własności intelektualnej

 9.     Informacje o trybie reklamacyjnym

 10.     Postanowienia końcowe 

§1. Dane Firmy

1.1.

www.energiadirect.pl jest informacyjno-sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ekosynergia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-082), przy ul. Nowej 4/4, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361877, NIP 6222742981, REGON: 301498990, o kapitale zakładowym w kwocie 52 400 zł, wpłaconym w całości.

 

§2. Postanowienia Ogólne

2.1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ekosynergia Sp. z o.o. ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.   

2.2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Ekosynergia Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://www.energiadirect.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki postępowania reklamacyjnego.   

2.3

Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez Ekosynergia Sp. z o.o. z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

2.4

W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 ze zmianami)) oraz innych aktów prawnych.

2.5

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Ekosynergia Sp. z o.o.  informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych oraz mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia, lub uszkodzenia systemów komputerowych.

2.6

W przypadku wysłania treści określonych w punkcie 2.5. Ekosynergia Sp. z o.o.  może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.   

2.7

Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej http://www.energiadirect.pl nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

2.8

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ekosynergia Sp. z o.o. a Użytkownikiem jest język polski. 

2.9

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

2.10

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.

 

§3. Definicje

 

Cookies - niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

Polityka Prywatności - integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

Porównywarka - rodzaj kalkulatora w postaci Formularza, który na podstawie odpowiedzi Użytkownika pozwala na wyliczenie i porównanie cen tych samych produktów u różnych sprzedawców energii elektrycznej. Dzięki możliwości określania własnych wymagań użytkownik otrzymuje wygenerowane indywidualnie zestawienie, zawierające ceny energii elektrycznej.

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: http://www.energiadirect.pl, (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności, polityka cookies).

Serwis - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.). Oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Ekosynergia sp. z o.o., stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, postawione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ekosynergia sp. z o.o lub jego Partnerów.

Ekosynergia sp. z o.o. -  siedziba spółki 50-082 Wrocław ul. Nowa 4/4, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361877, NIP 6222742981, REGON: 301498990, o kapitale zakładowym w kwocie 52 400 zł, wpłaconym w całości.

Usługi – usługi świadczone przez Ekosynergia sp. z o.o. drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Ekosynergia Sp z o.o.

 

§4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną 

4.1

Ekosynergia Sp. z o.o.  na podstawie niniejszego regulaminu, w ramach serwisu internetowego, świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży energii elektrycznej umożliwiającego Użytkownikowi jako  zawarcie umowy sprzedaży energii elektronicznej droga elektroniczną. 

4.2

Dostęp do Porównywarki umożliwiającej kalkulację ceny energii elektrycznej na podstawie danych podanych przez Użytkownika dla następujących rodzajów odbiorców:

 • gospodarstwa domowe,     

 • firmy,     

 • rolnicy.          

Zasady korzystania z porównywarki:                

4.2.1.  

Jeśli Użytkownik chce poznać wysokość cen energii elektrycznej w zestawieniu porównawczym, musi w formularzu porównywarki zaznaczyć szereg odpowiedzi, na podstawie których Użytkownik otrzyma wyniki porównania.                 

4.2.2

Użytkownik może rozpocząć i zakończyć korzystanie Porównywarki w każdej chwili.        

4.3

Dostęp do narzędzia umożliwiającego zestawienie szczegółowych cech poszczególnych ofert energii elektrycznej:                    

4.3.1

Zestawienie dotyczy wybranych cech wspólnych wszystkich oferowanych w Serwisie http://www.energiadirect.pl  cen energii elektrycznej.      

4.3.2 

Ekosynergia Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wniosków wyciągniętych oraz podjętych decyzji na podstawie przedstawionego porównania produktów.    

 

§5. Warunki techniczne świadczenia usług 

5.1

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5., Fire Fox, Chrome, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Ekosynergia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

 

§6. Ochrona danych osobowych

6.1

Ekosynergia Sp. z o.o.  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy zawarcia sprzedaży energii elektrycznej oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ekosynergia Sp. z o.o.  i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)   

6.2

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

6.3

W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.   

6.4

Ekosynergia Sp. z o.o. będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6.5

Dane osobowe, o których mowa w ust. 5.1. obejmują w szczególności:           

 • nazwisko i imiona Użytkownika,                      

 • numer ewidencyjny PESEL,        

 • numer NIP,        

 • adres zameldowania na pobyt stały,        

 • adres do korespondencji,        

 • numer telefonu (ów),        

 • adresy e-mail Użytkownika.        

6.6

Ekosynergia Sp. z o.o.  może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 6.5., jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi. 

6.7

Ekosynergia Sp. z o.o. może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:             

6.7.1

oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,                

6.7.2

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,                       

6.7.3

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,                       

6.7.4

informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.           

6.8

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w "Polityce prywatności"

 

§7. Zasady odpowiedzialności

7.1

W przypadku korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem, lub obowiązującymi przepisami prawa, Ekosynergia Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Ekosynergia Sp. z o.o.  powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.   

7.2

Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ekosynergia Sp. z o.o.  wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, dostarczonych przez Użytkownika, Ekosynergia Sp. z o.o. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ekosynergia Sp. z o.o.  nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ekosynergia Sp. z o.o.  ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.  

7.3

W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.4

Ekosynergia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.   

7.5

Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Ekosynergia Sp. z o.o., Ekosynergia Sp. z o.o. ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.  

7.6

Ekosynergia Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

§8. Prawa własności intelektualnej  

8.1

Ekosynergia Sp. z o.o. informuje, że ma prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w serwisie energiadirect.pl, i tym samym  prawo do korzystania z tych materiałów, informacji.    

8.2

Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.   

8.3

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

8.4

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekosynergia Sp. z o.o.

 

§9. Postępowanie reklamacyjne 

9.1

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną.   

9.2

Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:                    

9.2.1

oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),                   

9.2.2

opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.           

9.3

Ekosynergia Sp. z o.o.  rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ekosynergia Sp. z o.o. powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niezawierające danych, wymienionych w ust. 6.2. nie podlegają rozpatrzeniu.   

9.4

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.

 

§10. Postanowienia końcowe 

10.1

Pierwotny tekst niniejszego Regulaminu został przyjęty przez Energia Direct w dniu 7 lutego 2014 r.

10.2

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. 

10.3

Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.  

10.4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 


Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7