Poradniki
Start Poradniki Kontrola licznika energii elektrycznej. Co powinniśmy o niej wiedzieć?
Artykuł

Kontrola licznika energii elektrycznej. Co powinniśmy o niej wiedzieć?

Co należy udostępnić kontrolującym licznika energii elektrycznej? Czy muszę ich w ogóle wpuszczać do domu, co się stanie jeśli odmówię kontroli, czy będę musiał za nią zapłacić?

kontrola licznika energii elektrycznej

Jakiego rodzaju kontrolę przeprowadza przedsiębiorstwo energetyczne?

Dystrybutor energii OSD jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli, która ma na celu stwierdzenie prawidłowości urządzeń pomiarowych, ustalenie czy nie dochodzi do nadużyć ze strony odbiorców jak i czy odbiorca wykorzystuje energię elektryczną zgodnie z zawartą umową. Rodzaj kontroli jest ścisłe powiązany z jej celem. Występują także kontrole na wniosek odbiorcy, i to odbiorca we wniosku określa, o jakiego typu kontrolę wnioskuje. Kontrola jest bezpłatna, OSD nie stawi nam rachunku za tę czynność gdyż już za to płacimy. Sprawdzanie urządzeń pomiarowych jest obowiązkiem dystrybutora, który pobiera za to opłatę abonamentową.

porównywarka cen energii

Kiedy może być przeprowadzona kontrola licznika w firmie?

Kontrole w firmach mogą odbyć się jedynie w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób niezakłócający pracy danej firmy. Tak wskazują akty prawne dot. kontroli.

Kiedy można przeprowadzić kontrolę licznika u odbiorcy indywidualnego?

Ujęta w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych procedura porusza kwestię kontroli u odbiory indywidualnego, na podstawie tych przepisów kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Z czego wynikają prawa kontrolującego?

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz akt wykonawcze takie jak: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, to kluczowe akty, które nadają osobą kontrolującym ich prawa. Rozporządzenie w całości reguluje kwestię dot. kontroli licznika. Artykuł 6 powyższej ustawy daje prawo do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w których znajduje się urządzenie pomiarowe, dodatkowo kontrolerzy mogą przeprowadzić przegląd takie urządzenie, które jest własnością przedsiębiorcy energetycznego, ponadto mogą dokonać ich eksploatacji czy naprawy a także przeprowadzić badania pomiarowe.

Lepiej umożliwić dostęp do urządzeń pomiarowych inaczej dystrybutor wyciągnie pochopnie wnioski, o których poniżej. Przedstawiciele dystrybutora mają prawo do wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, Ponadto kontrolujący są powołani do przeprowadzenia oględzin i prób układów pomiarowych oraz przeprowadzenia niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego. Kontrolujący mają także prawo do wykonywania prac związanych z eksploatacją lub naprawą urządzeń oraz badań pomiarów.

Obowiązek odbiorcy energii podczas kontroli?

Paragraf 8. pkt. 1 wspomnianego rozporządzenia daje kontrolerom prawo dostępu do urządzenia technicznego, a odbiorca musi taki dostęp zagwarantować. Ponadto treść rozporządzania obliguje nas do udostępnienia dokumentów i wszelkich materiałów czy nośników informacji mających związek z przeprowadzaną kontrolą. Gdyby kontrolerzy mieli do nas pytania musimy udzielić wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień, jeśli oczywiście posiadamy takie informacje.

Kontrola licznika – mam wątpliwości, co do osób, które przyszły, co robić?

Legitymacja jak i pisemne upoważnienie, które zostało wydane przez właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego jest podstawą do przeprowadzenia kontroli przez dane osoby. Kontrolerzy przedsiębiorstwa energetycznego muszą okazać te dokumenty odbiorcy lub jego przedstawicielowi w chwili kontroli. Jeśli jednak mimo tego nadal mamy wątpliwości, co do osób kontrolujących możemy zadzwonić do osób wystawiających upoważnienie, jeśli będzie na nim numer telefonu, bądź do punktu energetycznego, w którym pracuje dany kontroler. Gdy spotkamy się z oporem kontrolera do przedstawienia legitymacji, lepiej poprosić o pomoc organy ścigania.

Czy osoby przeprowadzający kontrolę licznika powinni się przedstawić i w jaki sposób?

Osoby przeprowadzające kontrolę winni w chwili rozpoczęcia kontroli okazać legitymację i pisemne upoważnienie wydane przez właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego, co równoznaczne jest z przedstawieniem się. Wzory legitymacji i upoważnienia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Czego dotyczy kontrola dokonywana przez pracownika Zakładu Energetycznego?

Kontrola obejmować będzie w szczególności:

  • oględziny układów pomiarowych i ich zabezpieczeń przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą wskazań,
  • sprawdzenie prawidłowości poszczególnych układów pomiarowych,
  • sprawdzenie właściwości metrologicznych układów pomiarowych,
  • ocenę poprawności działania elementów układu pomiarowego,
  • dokonanie badań i pomiarów w zakresie przedmiotu kontroli,
  • przeprowadzanie niezbędnych prac związanych z eksploatacją lub naprawą układów pomiarowych należących do przedsiębiorstwa energetycznego,
  • zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszenia przez odbiorcę warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, w szczególności warunków eksploatacji układów pomiarowych.

UWAGA: Kontrolujący nie powinien nakłaniać do zmiany sprzedawcy energii, nie jest to objęte zakresem działania dystrybutora, którego reprezentuje kontroler. Takie przypadki mogą być przejawem wymuszenia podpisania nowej umowy sprzedaży.

Nie wyrażam zgody, aby kontroler wszedł na moją posesję?

Bądź pewien, że Zakład Energetyczny skorzysta wówczas ze środka "wymuszającego," który dostępny jest przepisami prawa. Prawdopodobnie OSD prześle zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, jakim jest nielegalny pobór energii elektrycznej. Następnie w celu ustalenia czy do przestępstwa doszło Zakład zażąda udziału Policji w czynnościach kontrolnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w § 10 wyraźnie zaznacza, że wejście na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli oraz sama kontrola odbywa się w obecności odbiorcy bądź osób przez odbiorcę upoważnionych. Wcześniejszy paragraf 7 wskazuje, że kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy, a kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się ją w godzinach od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy osoby kontrolujące licznik muszą poinformować odbiorcę o zaistniałych nieprawidłowościach?

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych osoby kontrolujące informują odbiorcę bądź upoważnioną przez nią osobę o ustaleniach wskazujących na ujawnione w trakcie prowadzonej kontroli nieprawidłowości w eksploatacji układów pomiarowych i prowadzonych rozliczeniach. Ponadto kontrolujący sporządza protokół, w którym ma obowiązek zamieścić wynik kontroli, protokół ten otrzyma także odbiorca.

Czy kontrolę licznika może przeprowadzić jedna osoba?

"Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, zwani dalej "kontrolującymi", w zespole liczącym co najmniej dwie osoby," paragraf o takiej treści znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Jak więc z niego wynika jedna osoba nie może przeprowadzić kontroli, co jednak gdyby przyszedł tylko jeden przedstawiciel Zakładu Energetycznego? Niestety przepisy nic o tym nie mówią, ale można uznać, to za błąd w postępowaniu i domagać się ponownego przeprowadzenia kontroli, jednak w rzeczywistości może okazać się to trudne zwłaszcza kiedy na protokole znajdą się dwa podpisy osób kontrolujących, a u nas była tylko jedna.

Czy odbiorca zmuszony jest podpisać protokół powstały przy kontroli licznika?

Zasadą jest, że protokół kontroli podpisują kontrolujący jak i odbiorca, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona przez odbiorcę. Jednak w § 15 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych odbiorca albo osoba upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, o odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący czynią wzmiankę w protokole.

Jakie dokumenty odbiorca powinien otrzymać po przeprowadzonej kontroli licznika?

Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół, w którym zamieszczają ustalenia dokonane w trakcie kontroli. Jest on sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje odbiorca bądź osoba przez odbiorcę upoważniona. Wzór protokołu kontroli, znajduje się w załączniku rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Radosław Lis, Doradca energetyczny

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej
Dla domu dom
Porównaj oferty na fotowoltaikę i oszczędzaj nawet 40%
firma Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

Badanie licznika energii elektrycznej
08 Listopad 2016
Urządzenie pomiarowe podlegają obowiązkowym badaniom przeprowadzanym co 10 i 15 lat. Legalizacja, bo o niej mowa przebiega według określonych procedur...
Odszkodowanie za linie energetyczne
21 Październik 2015
Właściciel posiadłości ma prawo do składania wniosku o przyznanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z kawałka jego posesji. Dystrybutorzy jednak ...
Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii
30 Czerwiec 2016
Słyszałeś o zmieni sprzedawcy energii, a może coś o tym czytałeś? Zmiana sprzedawcy opłaca się, ale należy uważać, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę?...
Nowe liczniki prądu, jak je odczytać?
17 Listopad 2016
Co najmniej raz w roku liczniki energii elektrycznej jest odczytywany przez lokalnego operatora sieci - albo przez jego przedstawiciela. Niekiedy umow...
Licznik elektroniczny energii elektrycznej
07 Listopad 2016
Twój rachunek za energię elektryczną zmieni się na zawsze dzięki technologii. Od teraz to licznik ma kontrolę nad energią.
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7