Poradniki
Start Poradniki Przyłączenie domu do sieci energetycznej - jakie kroki musisz podjąć?
Artykuł

Przyłączenie domu do sieci energetycznej - jakie kroki musisz podjąć?

Zaczynając sprawy związane z podłączenie do sieci wiedzmy, że czekają nas nie tylko koszty ale także tak zwana biurokracja. Przyłączenia do sieci energetycznej może dokonać osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z obiektu. Zobacz, co jeszcze musisz posiadać aby w Twoim domu zapaliła się żarówka.

Fot. Flickr.com
W pierwszej kolejności warto zapoznać się z wzorem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci, wnioski można pobrać ze strony danego OSD bądź klikając w link na dole. Przeczytaj i uzupełnij a następnie złóż wniosek o określenie warunków przyłącza do sieci w odpowiedniej palcówce. Pamiętaj o załącznikach, masz je wypisane we wniosku, załącznikami w niniejszej sprawie zazwyczaj są:
 • dokument stwierdzający, że posiadasz tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowieni sądu, umowa najmu, dzierżawy, darowizny lub użyczenia),
 • plan zabudowy, który pozwala określić usytuowanie budynków, jest to mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z sąsiednimi obiektami z uwzględnieniem istniejącej sieci.
W szczególnych przypadkach dodatkowo należy dostarczyć:
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu, skorzystają z tego Ci, którzy pracują za zagranicą albo wolą nie załatwiać tego typu spraw.
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy podmiotów gospodarczych,
 • wydruk z ewidencji działalności gospodarczej dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • bilans mocy dla budynków wielolokalowych (dotyczy przyłączenia do sieci niskiegonapięcia, w przypadku kilku budynków wielolokalowych należy wypełnić oddzielnie
  załączniki wskazany przez operatora)
Gdy już złożyłeś wniosek jesteś dla OSD wnioskodawcą, jeśli twój wniosek okaże się niekompletny, bądź błędny zostaniesz poproszony o uzupełnienie czy też jego poprawę.Przedsiębiorstwo energetyczne powinno określić warunki przyłącza do sieci, w zależności od wniosku przedsiębiorstwo ma na to od 14 do 150 dni. Czas jest uzależniony od tego o jaką moc przyłącza wnioskujemy. Jeśli otrzymasz już warunki wiedz, że są one ważne przez 2 lata od daty ich doręczenia.
Co kiedy spotkam się z odmową wydania warunków?
Nie panikuj, skorzystaj z przysługujących Ci praw. Zapewne Operator Systemu Dystrybucyjnego stwierdzi, że nie ma ekonomicznych i technicznych warunków przyłączenia Cię do sieci, jednak przepisy prawne zobowiązują OSD aby każdą taką odmowę zgłaszał do Urzędu Regulacji Energetyki, który na jej rozpatrzenie ma 2 miesiące. Jeśli spotkasz się z odmową możesz również sam działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne szukać pomocy w rozstrzygnięciu sporu u Prezesa URE. Organ ten rozstrzyga spór powstały na tle odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Z udokumentowanym wnioskiemo rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci należy wystąpić do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE, który rozstrzygnie spór wydając decyzję administracyjną. Rozstrzygnięcie powstałego sporu następuje, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie art. 30 ustawy - Prawo energetyczne. Jeśli decyzja Prezesa nadal nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca to przysługuje Ci odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zazwyczaj po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z warunkami przyłączenia przedsiębiorstwo przesyła projekt umowy przyłączeniowej. Jeśli go zaakceptujemy należy go podpisać i przesłać do przedsiębiorstwa. W przypadkusporów powstałych na tle realizacji zapisów umowy o przyłączeniedo sieci -spory rozstrzyga się zgodnie z przepisami podpisanej umowy- polubownie, we wskazanym w umowie sądzie.
Dokładnie czytaj co podpisujesz, zapoznaj się z zawartym w taryfie sposobem ustalania opłat za przyłączenie do sieci, bywa tak że wraz z umową przedsiębiorstwo przyśle Ci i cenni usług jednak, nie nie musisz na to czekać i sprawdzić sam jakie koszty poniesiesz. Warto wiedzieć, że wnioskodawcy ubiegający się o przyłączenie do sieci dzieli się nagrupy przyłączeniowe, biorąc pod uwagę parametry sieci, standardy jakościowe energii oraz rodzaj i wielkość przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci.
Po podpisaniu umowy przez każdą ze stron nastąpi jej obustronna realizacja, każda ze stron musi współdziałać, dlatego na tym etapie Twoje obowiązki zwiększą się. Każdy OSD ma inną specyfikę działania jednak niektóre elementy są wymagane i wspólne dla wszystkich.
Do zadań wnioskodawcy należą:
 • Uiszczenie wymaganej zaliczki zgodnie z cennikiem danego operatora,
 • Przedłożenie operatorowi projektu zagospodarowania działki/terenu,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej jak i uzyskanie decyzji administracyjnej na budowę w zakresie obiektu, w którym będzie znajdować się instalacja przyłącza, (bądź zgłasza budowę urządzeń lub sieci elektroenergetycznych), po uzyskaniu decyzję dostarcza się do przedsiębiorstwa energetycznego, wymaga pozyskania pozwoleń, decyzji i opinii różnych urzędów administracji publicznej, w niektórych wypadkach nawet zgody właścicieli działek sąsiednich jeśli trasa przyłączy biegnie przez ich nieruchomość.
 • Przystąpienie do budowy instalacji elektrycznej w podłączanym obiekcie,
 • Dostarczenie "oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej," najlepiej doodpowiedniego działu OSD
 • Uiszczenie opłat końcowych za przyłącze
Zadania Dystrybutora Sieci:
 • Sporządza dokumentację projektowo-kosztorysową,
 • Budowa przyłącza bądź rozbudowa istniejącej sieci,
 • Dokonanie odbioru technicznego przyłącza,
 • Wystąpienie do wnioskodawcy/klientaz informacją o dokonanym odbiorze technicznym,
 • Wysłanie faktury VAT do wnioskodawcy,
 • Wystawienie wnioskodawcy "oświadczenia o wykonaniu przyłączenia, co jest podstawą do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Po uzyskaniu "oświadczenia o wykonaniu przyłączenia" możesz podpisać umowę o świadczenieusług dystrybucji a następnie umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą czy też zawrzeć umowę kompleksową i czekać na montaż licznika zwykle 7 dni.
Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Koszt przyłączenia do sieci energetycznej Energa
19 Wrzesień 2014
Przedstawiamy jakie koszty poniesiesz w związku z podłączeniem do sieci w Energa
Ile wynosi cena przyłącza elektrycznego w PGE?
19 Wrzesień 2014
Przedstawiamy jakie koszty poniesiesz w związku z podłączeniem do sieci w PGE
Koszty przyłączenia do sieci Enea
19 Wrzesień 2014
Przedstawiamy jakie koszty poniesiesz w związku z podłączeniem do sieci w Enea
Pogotowie energetyczne, a elektryczne?
30 Styczeń 2015
Do kogo zadzwonić w razie awarii sieci energetycznej? Dowiedz się, czym zajmuje się pogotowie elektryczne, a czym energetyczne!
Ile kosztuje przyłącze energetyczne? Sprawdź stawki!
17 Wrzesień 2014
Każdy operator systemu ma własne cenniki, jednak stawki podlegają zatwierdzeniu URE. Warto się z nimi zapoznać.
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7