Poradniki
Start Poradniki Wzór wniosku o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Artykuł

Wzór wniosku o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zamieszczamy wzór wniosku, chętni mogą go przeredagować, pamiętajcie o ustaleniu odpowiedniego Sądu, do którego należy wystąpić z wnioskiem.

Miejscowość ……………….., dnia……………….. r.
Sąd Rejonowy w ...............….........................
Wydział Cywilny
Wnioskodawca/Powód: ……………………………………………….............................................
(imię i nazwisko, adres)
Pozwany: ………………………………………..…………........….................................................
(nazwa przedsiębiorstwa przesyłowego, adres, oddział)
Wartość przedmiotu sporu: …………………………………….....................................................
(kwota żądanego wynagrodzenia)
Wniosek o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
W imieniu własnym wnoszę o:
1. ustanowienie na mocy art. 305¹ k.c. służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną ………….. dla której Sąd Rejonowy w …………………… prowadzi KW ………………….., na rzecz przedsiębiorcy(pozwanego) ..........................(nazwa przedsiębiorstwa przesyłowego)której treścią jest znoszenie istnienia na nieruchomości obciążonej i w przestrzeni nad powierzchnią tej nieruchomości urządzeń przesyłowych ..................... (wymienić jakie) lub ich instalacji oraz prawa korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń przesyłowych lub ich instalacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz wnioskodawcy tytułem odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu działek nr …………., położonych w …………. przy ul. ………………, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer …………. przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ………………….;
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów niniejszego postępowania.
4. dopuszczenie jako dowodów dokumentów przedstawionych jako załączniki:
- wypis z księgi wieczystej Kw nr …............. Wydział Ksiąg wieczystych przy Sądzie …........................
- mapy urzędowej przedstawiającej przebieg linii energetycznej,
- korespondencji poprzedzającej postępowanie w sprawie ugodowego ustanowienia służebności i wypłaty wynagrodzenia,
5. przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:...................... wezwanie na adres
….......................... na okoliczności (opcjonalnie dla właściciela nieruchomości, jeśli ktoś zgadza zeznawać w naszej sprawie i może przynieść nam to korzyści)
6. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność wnioskodawcy.
Uzasadnienie
Na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr …… (wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – opcjonalnie) stanowiącego własność wnioskodawcy, w latach ……..….. zostały posadowione ………… (wymienić urządzenia).Obecnie ich właścicielem i użytkownikiem jest pozwany ……………….....................................(nazwa przedsiębiorcy przesyłowego) Powód ani jego poprzednicy prawni nigdy nie wyrażali pozwanemu zgody na korzystanie z gruntu w takim zakresie. Pismem z dnia ……………….. powód wezwał pozwanego do dobrowolnego ustanowienia w drodze umowy służebności przesyłu proponując ………. (opisać czego żądano za ustanowienie służebności) Wezwanie to pozostało jednak (bez odpowiedzi/odpowiedź pozwanego nie satysfakcjonuje powoda, bowiem powód ….................. (przedstawić dalszy przebieg negocjacji.)
W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo poczynionych prób strony nie osiągnęły porozumienia co do przedmiotu wniosku jaki i kwoty mającej stanowić odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Tym samym konieczne jest sądowe ustanowienie służebności na mocy art. 305² § 2 k.c.
Z powyższych względów powództwo w tym zakresie jest uzasadnione.
……………………………
podpis powoda
Załączniki:
  1. odpis wniosku, (dla powoda)
  2. wypis z księgi wieczystej nr …...........,
  3. odpis wezwania przedprocesowego wraz z dowodem nadania pisma oraz wszelkie pisma wymieniane pomiędzy stronami podczas negocjacji,
  4. opinia rzeczoznawcy, – (jeśli została sporządzona na koszt powoda)
  5. mapa urzędowa przedstawiająca lokację linii energetycznej,
  6. dowód wniesieni opłaty.
40zł - opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu,
5% - wartości przedmiotu sporu od wniosku za przyznanie wynagrodzenia zabezumowne korzystanie z nieruchomości.

Możesz również wystąpić o wypłatę odszkodowania do firmy helpfindgdzie specjaliści sprawdzą jak duże należy Ci się odszkodowanie. Często osoby poszkodowane w tego typu sprawach nie wiedzą, gdzie się udać. Firma odszkodowawcza jest jednym z rozwiązań, które pomoże uzyskać zadośćuczynienie.

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej
Dla domu dom
Porównaj oferty na fotowoltaikę i oszczędzaj nawet 40%
firma Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

Wniosek o odszkodowanie wzór
20 Kwiecień 2016
Wniosek o odszkodowanie za brak prądu (rekompensatę) musi być prawidłowo zaadresowany, zawierać dane odbiorcy jak i wpłynąć do OSD w jak najszybszym c...
Odszkodowanie za wiatrak w sąsiedztwie
03 Listopad 2015
Elektrownie wiatrowe to nie tylko prąd ze źródeł ekologicznych, to także udręka dla okolicznych mieszkańców. Do Urzędów Gmin napływają wnioski o odszk...
Wysokość odszkodowania za słupy energetyczne
18 Wrzesień 2014
Większość postanowień sądowych bazuje na opinii sporządzanej przez biegłego sądowego. Ci zaś muszą przestrzega prawa i bazują na „Powszechnych krajowy...
Słupy energetyczne
28 Październik 2015
Napisać poradnik o rodzajach slupów energetycznych nie jest łatwo. Poradnik taki składać się będzie z wielu trudnych pojęć, jednak staramy się pisać o...
Wniosek o odszkodowanie za brak prądu
19 Kwiecień 2016
Kiedy odbiorcy energii elektrycznej maja prawo do wystąpienia z wnioskiem i domagania się odszkodowania za powstałe szkody w wyniku braku prądu?
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7