Poradniki
Start Poradniki Wzór wniosku o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Artykuł

Wzór wniosku o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zamieszczamy wzór wniosku, chętni mogą go przeredagować, pamiętajcie o ustaleniu odpowiedniego Sądu, do którego należy wystąpić z wnioskiem.

Miejscowość ……………….., dnia……………….. r.
Sąd Rejonowy w ...............….........................
Wydział Cywilny
Wnioskodawca/Powód: ……………………………………………….............................................
(imię i nazwisko, adres)
Pozwany: ………………………………………..…………........….................................................
(nazwa przedsiębiorstwa przesyłowego, adres, oddział)
Wartość przedmiotu sporu: …………………………………….....................................................
(kwota żądanego wynagrodzenia)
Wniosek o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
W imieniu własnym wnoszę o:
1. ustanowienie na mocy art. 305¹ k.c. służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną ………….. dla której Sąd Rejonowy w …………………… prowadzi KW ………………….., na rzecz przedsiębiorcy(pozwanego) ..........................(nazwa przedsiębiorstwa przesyłowego)której treścią jest znoszenie istnienia na nieruchomości obciążonej i w przestrzeni nad powierzchnią tej nieruchomości urządzeń przesyłowych ..................... (wymienić jakie) lub ich instalacji oraz prawa korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń przesyłowych lub ich instalacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz wnioskodawcy tytułem odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu działek nr …………., położonych w …………. przy ul. ………………, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer …………. przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ………………….;
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów niniejszego postępowania.
4. dopuszczenie jako dowodów dokumentów przedstawionych jako załączniki:
- wypis z księgi wieczystej Kw nr …............. Wydział Ksiąg wieczystych przy Sądzie …........................
- mapy urzędowej przedstawiającej przebieg linii energetycznej,
- korespondencji poprzedzającej postępowanie w sprawie ugodowego ustanowienia służebności i wypłaty wynagrodzenia,
5. przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:...................... wezwanie na adres
….......................... na okoliczności (opcjonalnie dla właściciela nieruchomości, jeśli ktoś zgadza zeznawać w naszej sprawie i może przynieść nam to korzyści)
6. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność wnioskodawcy.
Uzasadnienie
Na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr …… (wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego – opcjonalnie) stanowiącego własność wnioskodawcy, w latach ……..….. zostały posadowione ………… (wymienić urządzenia).Obecnie ich właścicielem i użytkownikiem jest pozwany ……………….....................................(nazwa przedsiębiorcy przesyłowego) Powód ani jego poprzednicy prawni nigdy nie wyrażali pozwanemu zgody na korzystanie z gruntu w takim zakresie. Pismem z dnia ……………….. powód wezwał pozwanego do dobrowolnego ustanowienia w drodze umowy służebności przesyłu proponując ………. (opisać czego żądano za ustanowienie służebności) Wezwanie to pozostało jednak (bez odpowiedzi/odpowiedź pozwanego nie satysfakcjonuje powoda, bowiem powód ….................. (przedstawić dalszy przebieg negocjacji.)
W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo poczynionych prób strony nie osiągnęły porozumienia co do przedmiotu wniosku jaki i kwoty mającej stanowić odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Tym samym konieczne jest sądowe ustanowienie służebności na mocy art. 305² § 2 k.c.
Z powyższych względów powództwo w tym zakresie jest uzasadnione.
……………………………
podpis powoda
Załączniki:
  1. odpis wniosku, (dla powoda)
  2. wypis z księgi wieczystej nr …...........,
  3. odpis wezwania przedprocesowego wraz z dowodem nadania pisma oraz wszelkie pisma wymieniane pomiędzy stronami podczas negocjacji,
  4. opinia rzeczoznawcy, – (jeśli została sporządzona na koszt powoda)
  5. mapa urzędowa przedstawiająca lokację linii energetycznej,
  6. dowód wniesieni opłaty.
40zł - opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu,
5% - wartości przedmiotu sporu od wniosku za przyznanie wynagrodzenia zabezumowne korzystanie z nieruchomości.

Możesz również wystąpić o wypłatę odszkodowania do firmy helpfindgdzie specjaliści sprawdzą jak duże należy Ci się odszkodowanie. Często osoby poszkodowane w tego typu sprawach nie wiedzą, gdzie się udać. Firma odszkodowawcza jest jednym z rozwiązań, które pomoże uzyskać zadośćuczynienie.

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Wniosek o odszkodowanie wzór
20 Kwiecień 2016
Wniosek o odszkodowanie za brak prądu (rekompensatę) musi być prawidłowo zaadresowany, zawierać dane odbiorcy jak i wpłynąć do OSD w jak najszybszym c...
Wysokość odszkodowania za słupy energetyczne
18 Wrzesień 2014
Większość postanowień sądowych bazuje na opinii sporządzanej przez biegłego sądowego. Ci zaś muszą przestrzega prawa i bazują na „Powszechnych krajowy...
Słupy energetyczne
28 Październik 2015
Napisać poradnik o rodzajach slupów energetycznych nie jest łatwo. Poradnik taki składać się będzie z wielu trudnych pojęć, jednak staramy się pisać o...
Odszkodowanie za wiatrak w sąsiedztwie
03 Listopad 2015
Elektrownie wiatrowe to nie tylko prąd ze źródeł ekologicznych, to także udręka dla okolicznych mieszkańców. Do Urzędów Gmin napływają wnioski o odszk...
Odszkodowanie za słupy energetyczne (bezumowne korzystanie z naszej własności) – jak się do tego zabrać?
18 Wrzesień 2014
Jeśli na twojej działce stoi słup energetyczny to powinieneś zacząć działać. Do czynienie możemy mieć z słupem już stojącym, bo nabyliśmy działkę, bąd...
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7